Spring naar inhoud

MAG-Aanvragen

De Maatschappelijke Agenda (de MAG) is een echt begrip in Hardinxveld-Giessendam. Het is een agenda die van groot belang is voor de leefbaarheid in het dorp. Het moet leiden tot een plezierige samenleving, waar voor iedereen wat te doen is! Feitelijk is het de financiële stroom vanuit de gemeente om maatschappelijke ontwikkelingen, binnen bepaalde thema's, te ondersteunen en om samenwerking tussen de partijen te bevorderen.

Hoe doet u een aanvraag?

Wilt u als organisatie, stichting, vereniging of inwoner een initiatief organiseren? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente.

Er zijn verschillende subsidies. Uw aanvraag moet per subsidie voldoen aan de MAG en de MAG-spelregels. Lees voor het indienen van een aanvraag de MAG en de spelregels goed door.

MAG-spelregels

Met de spelregels willen we ervoor zorgen dat voorafgaand aan de aanvraag:
 • Duidelijk is aan welke voorwaarden voldaan moet worden voor het krijgen van een MAG-subsidie.
 • Duidelijkheid is over hoe en waar de aanvraag ingediend moet worden.

Past uw idee bij de MAG?

Past uw idee/initiatief bij in ieder geval één van de onderstaande MAG-thema's en MAG-kaders?
De MAG-thema's:
 • Levendigheid
 • Verbinding
 • Omzien naar elkaar
 • Vitaliteit

De MAG-kaders zijn:
 • De vraag van de inwoner staat centraal
 • Samen bouwen en elkaar vertrouwen
 • Voorkomen is beter dan genezen
 • Dichtbij de inwoner
 • De kracht van inwoners en organisaties wordt benut en gestimuleerd

Past het niet in de MAG-thema's en MAG-kaders, dan is er in beginsel geen mogelijkheid tot het aanvragen van een MAG-subsidie. PDF-bestandDownload het stroomschema

Stroomschema

Algemene spelregels

De algemene spelregels vallen uiteen in spelregels en aanbevelingen.

Geldend voor alle aanvragen

Spelregels:

 • Het initiatief vindt plaats in de gemeente Hardinxveld-Giessendam
 • Als uw initiatief geen activiteit betreft, dient het te voldoen aan de thema's en doelen van het GALA *(GALA is het Gezond Actief Leven Akkoord van het Rijk. Aanvragen waarbij een beroep wordt gedaan op de gelden van het GALA worden voor advies voorgelegd aan het kernteam Sport of het uitvoeringsteam van het GALA.).
 • U laat zien dat u de subsidie nodig heeft om uw initiatief te realiseren
 • Voor kernactiviteiten *(Onder kernactiviteiten verstaan we activiteiten die tot de hoofdtaak van de vereniging of organisatie behoren. Als voorbeeld noemen we verbinding zoeken met elkaar door zang, georganiseerd door een koor.) kan iedere organisatie per kalenderjaar één aanvraag indienen.
 • Bijdragen voor initiatieven, anders dan kernactiviteiten, kunnen maximaal twee keer per kalenderjaar worden aangevraagd.  

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties die werken in een afhankelijkheidsrelatie met kinderen of kwetsbare doelgroepen, beschikken over de juiste Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De VOG mag niet ouder zijn dan vier jaar. Op verzoek mag de gemeente de VOG's inzien. De VOG kan gratis worden aangevraagd. Kijk op www.gratisvog.nl Indien voor u niet duidelijk is of de vrijwilligers van uw initiatief een VOG nodig hebben, neem dan contact op met de MAG-consulent.

Geen winstoogmerk

U mag geen winstoogmerk hebben met de uitvoering van het initiatief waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd.

Deze initiatieven subsidieert de gemeente niet:

 • De gemeente geeft in principe geen financiële bijdragen voor het eten en drinken tijdens een initiatief. We gaan er vanuit dat de deelnemers aan het initiatief hier zelf voor betalen.
 • De gemeente subsidieert geen initiatieven die primair een religieus karakter hebben of doel dienen. Een voorbeeld van wat eventueel wel in aanmerking zou komen voor subsidie: lokale diaconale projecten en activiteiten die zonder voorwaarden toegankelijk zijn voor alle inwoners in Hardinxveld-Giessendam.

Aanbevelingen:

Inclusief

Hardinxveld-Giessendam wil een echte inclusieve gemeente zijn, voor alle inwoners met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid. Ook streven we binnen verenigingen, stichtingen en organisaties naar inclusiviteit.
Aan MAG-initiatiefnemers wordt gevraagd om rekening met inclusiviteit te houden bij de uitvoering van initiatieven. Bijvoorbeeld door bij een evenement rekening te houden met toegankelijkheid voor mensen met een beperking of handicap.

Duurzaam effect

Het duurzame effect van het initiatief is belangrijk. Wat is een duurzaam effect? Wij bedoelen hiermee dat een initiatief ook toekomstbestendig is. Bij herhalingsaanvragen zal er dan ook gevraagd worden naar de inzet op dit onderwerp.

Samenwerking

Samenwerken binnen de MAG wordt gestimuleerd. Het gezamenlijk indienen van aanvragen wordt gestimuleerd, ook door de gemeente en de MAG-consulent.

Financiering

Subsidie onder MAG is niet bedoeld om alle financiële tekorten van organisaties aan te vullen op bepaalde initiatieven. Wij verwachten van aanvragers dat zij bijvoorbeeld een reële eigen bijdrage vragen, de initiatieven (deels) bekostigen uit bijvoorbeeld contributie of zelf sponsoren zoeken. De hoogte van de aanvraag moet dus in verhouding staan tot de totale kosten van het initiatief.

Cofinanciering uit meerdere (gemeentelijke) geldstromen is toegestaan. Als het initiatief, in welke vorm dan ook, al een gemeentelijk bijdrage ontvangt, vragen wij dit te melden in het aanvraagformulier. Cofinanciering vanuit andere bronnen wordt gestimuleerd.Aanvraagproces

 • Kies de juiste subsidieaanvraag:
  1. Subsidie voor kernactiviteiten
  2. Subsidie voor eenmalige of incidentele initiatieven
  3. Evenementen subsidie
  4. Sportsubsidie
 • Zorg dat uw aanvraag compleet is. En stuur alle nodige bijlagen mee. Alleen dan kan de gemeente uw aanvraag verwerken. Ontbreken er gegevens? Dan vraagt de gemeente u om deze alsnog op te sturen.
 • Zorg ook dat u uw aanvraag op tijd indient. Op tijd is in ieder geval 8 weken voor de start van het initiatief. De inlevertermijnen staan aangegeven per subsidie.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging. Hierin staat wanneer de gemeente uw aanvraag heeft gekregen en het registratienummer van de aanvraag. Dit nummer heeft u nodig als u contact wil opnemen met de gemeente.
 • Als uw aanvraag compleet is, beoordeelt de gemeente of u subsidie krijgt. Meestal duurt dit 8 weken. Soms kan het langer duren bijvoorbeeld als het meer tijd kost om deze te beoordelen. Zorg daarom dat uw aanvraag op tijd is.
 • De gemeente beslist of u subsidie krijgt.
 • U krijgt bericht van de beslissing op uw MAG-aanvraag.


Wel of geen subsidie?

Besluit de gemeente om u subsidie te geven? Dan krijgt u een brief (beschikking) waarin staat:
 • Voor welke initiatieven u subsidie krijgt
 • Hoeveel subsidie u krijgt. Hierbij kijkt de gemeente naar de verhouding tussen de aangevraagde financiële bijdrage en het beoogde resultaat, deze moeten met elkaar in verhouding staan.
 • Aan welke voorwaarden u zich moet houden
 • Hoe u de subsidie moet verantwoorden

Als u niet voor een subsidie in aanmerking komt, krijgt u een afwijzingsbrief. Hierin staat waarom de gemeente uw aanvraag heeft afgewezen.

Subsidie verantwoorden

Na afloop van het initiatief moet u meestal de subsidie verantwoorden. Bij het verantwoorden is het nodig dat u een aantal documenten meestuurt. Welke documenten dit zijn, hangt af van het bedrag dat u aan subsidie krijgt. In de beschikking staat hoe en wanneer u dit doet.

Weigeringsgronden

Als u niet voor een subsidie in aanmerking komt, krijgt u een afwijzingsbrief. Hierin staat waarom de gemeente uw aanvraag heeft afgewezen.
Uw aanvraag kan afgewezen worden om de volgende redenen:

 • De aanvraag voldoet niet aan de Algemene Subsidieverordening
 • Het initiatief onvoldoende aansluit bij de MAG-kaders, MAG-thema's of MAG-spelregels
 • Het subsidieplafond wordt overschreden
 • De uitvoeringskosten van het initiatief niet in redelijke verhouding staat tot het aantal te bereiken personen uit Hardinxveld-Giessendam.
 • De aanvraag bestaat uit meerdere initiatieven.
 • Een soortgelijke aanvraag al is gehonoreerd, waarbij wordt gelet op doelgroep en locatie.
 • De aanvraag is aangewend voor materialen, vastgoed of eten en drinken, tenzij het een aanvraag van het GALA betreft.
 • Als dezelfde aanvraag eerder is aangevraagd en afgewezen.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Of wilt u weten of u subsidie kunt krijgen? Stel uw vraag via MAG@hardinxveld-giessendam.nl. Of bel 140184 om in contact te komen met de MAG-consulent.