Spring naar inhoud

Subsidie voor kernactiviteiten

Doet u ieder jaar een subsidieaanvraag voor een kernactiviteit van uw vereniging of organisatie? Onder kernactiviteiten verstaan we activiteiten die tot de hoofdtaak van de vereniging of organisatie behoren. Als voorbeeld noemen we verbinding zoeken met elkaar door zang, georganiseerd door een koor.  
U kunt kiezen uit drie aanvragen: MAG-aanvragen tot en met € 1.000, MAG-aanvragen tot en met € 10.000 en MAG-aanvragen vanaf € 10.000. Lees hieronder hoe u een aanvraag kunt indienen.

MAG-aanvraag tot en met € 1.000

Aanleveren

Bij uw aanvraag stuurt u mee:
 • Aanvraagformulier
 • Activiteitenplan
 • Publiciteitsplan
 • Begroting

Budget

Aanvragen tot € 1.000.

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor kernactiviteiten kunnen jaarlijks éénmalig, uiterlijk eind oktober van het betreffende kalenderjaar worden aangevraagd via een aanvraagformulier.

Beslissing en beslistermijn

De beslissing valt binnen 8 weken, met een mogelijkheid tot verlenging van 6 weken. Soms is aanvullende informatie nodig en wordt een gesprek met de MAG-consulent ingepland. Dit kan consequenties hebben voor de doorlooptijd.

Initiatieven onder de € 1.000 per jaar kunnen met een goede onderbouwing en ter beoordeling van de gemeente meerjarig worden toegekend. De maximale termijn is drie jaar. Betalingen vinden per jaar plaats.

Verantwoording

Na afloop van het initiatief moet u meestal de subsidie verantwoorden. Bij het verantwoorden is het nodig dat u een aantal documenten meestuurt. Welke documenten dit zijn, hangt af van het bedrag dat u aan subsidie krijgt. In de beschikking staat hoe en wanneer u dit doet.

Aanvraagformulier


MAG-aanvraag tot en met € 10.000

Aanleveren

Bij uw aanvraag stuurt u mee:
 • Aanvraagformulier
 • Activiteitenplan
 • Publiciteitsplan
 • Begroting

Organisaties, stichtingen of verenigingen sturen ook mee:
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Statuten of reglement van de organisatie
 • Opgaaf van de bestuurssamenstelling
 

Budget

Aanvragen tot € 10.000.

Aanvraagtermijn

Aanvragen voor kernactiviteiten kunnen jaarlijks éénmalig, uiterlijk eind oktober van het betreffende kalenderjaar worden aangevraagd via een aanvraagformulier.


Beslissing en beslistermijn

De beslissing, in de vorm van een (voorlopige) beschikking, valt binnen 8 weken, met een mogelijkheid tot verlenging van 6 weken. Soms is aanvullende informatie nodig of wordt over het initiatief advies gevraagd aan de Klankbordgroep. Bij alle aanvragen boven de € 1.000 vindt een gesprek plaats met de initiatiefnemers.

Verantwoording

Na afloop van het initiatief moet u de subsidie verantwoorden. Bij het verantwoorden is het nodig dat u een aantal documenten meestuurt. Welke documenten dit zijn, hangt af van het bedrag dat u aan subsidie krijgt. In de beschikking staat hoe en wanneer u dit doet.

Aanvraagformulier


MAG-aanvraag vanaf € 10.000

Aanleveren

Bij uw aanvraag stuurt u mee:
 • Aanvraagformulier
 • Uitvoeringsplan
 • Publiciteitsplan
 • Begroting (incl. subsidievragen elders)
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Statuten of reglement van de organisatie
 • Opgaaf van de bestuurssamenstelling
 • Laatste jaarrekening
 • Laatste jaarverslag

Budget

Aanvragen vanaf € 10.000

Aanvraagtermijn

De sluitingsdatum voor aanvragen vanaf € 10.000 voor het jaar 2024 is uiterlijk 29 februari 2024. In de volgende jaren wordt deze datum gesteld op uiterlijk 15 september van het jaar voorafgaand aan het bekostigingsjaar.

Aanvullende spelregel(s)

De aanvrager is een rechtspersoon, of een natuurlijke persoon die vanuit hun beroep of bedrijf een geldige inschrijving uit de KVK kan overleggen en waarvan de aanvraag betrekking heeft op initiatieven die passen bij de uitoefening van dit bedrijf of beroep.

Beslissing en beslistermijn

Een conceptaanvraag kan worden besproken met de gemeente. Dan dient uiterlijk op 1 juli de conceptaanvraag ingediend te zijn en uiterlijk op 10 september met de gemeente te zijn besproken. Vóór een definitieve toekenning wordt opgesteld, wordt over de aanvragen boven de € 10.000 nader overleg gevoerd.  

Over aanvragen van € 10.000 tot € 150.000 wordt beslist in afstemming met een portefeuillehouder (wethouder). Over aanvragen van meer dan € 150.000 beslist het College van burgemeester en wethouders.

Een voorlopige toekenning wordt, indien de aanvraag compleet is, uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waar de subsidieaanvraag betrekking op heeft, gegeven.

Verantwoording

Na afloop van het initiatief moet u de subsidie verantwoorden. Bij het verantwoorden is het nodig dat u een aantal documenten meestuurt. Welke documenten dit zijn, hangt af van het bedrag dat u aan subsidie krijgt. In de beschikking staat hoe en wanneer u dit doet.

Aanvraagformulier